ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ 31 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರೀನ್ಸಿಗ್ನಲ್; ಸಚಿವ ಕೋಟ ಅಭಿನಂದನೆ


Comments